Thursday, July 9, 2009

ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಚಿಂತನೆ ಸಾದ್ಯ

ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಪಕ್ಷ ಉದಯಿಸಿದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಚಿಂತನೆ ಹೊರಹೊಮ್ಮಲು ಸಾದ್ಯ ಎಂದು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಹೇಳಿದರು.

ಇದರ ವರದಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ.